Model Contract Transport Auto

Descarcă Contract PDF
Descarcă Contract DOC

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT AUTO
Beneficiar nr. _________ data _____________
Prestator nr. _________ data ____________

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, s-a încheiat prezentul contract între
1. PĂRȚILE CONTRACTANTE . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . .  . . . . .  . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . CUI nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . , cont bancar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
deschis la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – reprezentată legal prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de BENEFICIAR, pe de o parte și SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

2. DEFINIŢII
2.1.În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
a) contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, și care este încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de „beneficiar” şi un prestator de servicii, în calitate de „prestator”;
b) beneficiar şi prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) prețul contractului – prețul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
d) act adițional – document ce modifică prezentul contract de servicii de transport cu platforma;
e) oferta – oferta atribuită în catalogul electronic SEAP;
f) caiet de sarcini – document, reprezentând anexă a prezentului contract de servicii, întocmit de către beneficiar, care include definirea condițiilor, specificațiilor tehnice și, totodată, indicațiile privind regulile de bază care trebuie respectate de către prestator;
g) documentație de achiziție – documentație ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul contractului de achiziție publică și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini;
h) durata contractului – intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la până la îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract;
i) rezoluțiunea contractului – desființarea contractului la cererea uneia dintre părți ca urmare a faptului că cealaltă parte nu și-a executat în mod culpabil obligațiile contractuale;
j) standarde/condiții tehnice de calitate – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în caietul de sarcini;
k) forța majoră și cazul fortuit – conform art. 1351 Cod Civil, dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit. Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat şi în caz de forţă majoră;
l) forţa majoră – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai
sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
m)cazul fortuit – eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;
n) zi – în cazul în care în cuprinsul contractului nu este specificat dacă termenul pe zile este calendaristic sau lucrător, se va avea în vedere termenul de zile calendaristice;
o) an – 365 de zile.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI
3.1. Obiectul îl constituie transportul autovehiculului marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
22, serie de şasiu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , situat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , până la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
3.2. Beneficiar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ,
3.3. Scopul serviciilor de transport: îndeplinirea de către ANABI a atribuțiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 318/2015.
3.4. Data preluării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , data predării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

4. PREȚUL CONTRACTULUI
4.1. Preţul convenit în lei pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către Beneficiar este . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
4.2. Valoarea totală a contractului este de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentând contravaloarea serviciilor de transport cu platforma a autoturismelor.
4.3. Preţul contractului este ferm şi neajustabil, exprimat în lei, pe întreaga perioadă de derulare a prezentului contract.
4.4. Contravaloarea serviciilor prestate se va plăti pe baza facturii fiscale emise de prestator şi a procesului verbal de recepție al autoturismului, prin ordin de plată, în contul de trezorerie/bancă al prestatorului, conform Legii nr. 72/2013 pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contracte și clauzelor contractuale stabilite de părți.

5. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Durata contractului este de la data semnării contractului până la data predării autoturismelor și remedierea eventualelor observații formulate de catre beneficiar.

6. DOCUMENTELE AFERENTE CONTRACTULUI
6.1.Documentele aferente prezentului contract sunt:
a) Caietul de sarcini;
b) Oferta prestatorului din S.E.A.P;
c) Factura întocmită de prestator;
d) Procesul-verbal de recepție;
e) Declarația de confidențialitate.

7. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI
7.1. Prestatorul va trata toate documentele și informațiile referitoare la contract ca având caracter confidențial, cu excepția celor care, făcând parte din dosarul achiziției publice, așa cum acesta este definit în Legea nr. 98/2016, au caracter de informație publică.
7.2. Prestatorul nu va divulga sau publica nicio informație cu privire la contract sau fără acordul prealabil scris al Beneficiarului.
7.3. Personalul Prestatorului implicat în derularea contractului va da o declarație de confidențialitate prin care se obligă că nu va divulga în nicio situație nicio informație la care ar putea avea acces în legătură cu obiectul și datele contractului/dosarului.
7.4. O parte contractantă va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă aceasta a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

8. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI
8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de transport auto cu platforma, conform cerințelor specificate în Caietul de sarcini în condițiile prezentului contract.
8.2. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în conformitate cu contractul.
8.3. Prestatorul se obligă să efectueze transport cu platforma a îl constituie transportul marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , serie de şasiu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , până la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
situat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
8.4. În situația în care Beneficiarul formulează observații cu privire la serviciile de transport cu platformă, ca urmare a încheierii procesului verbal de recepție cu obiecțiuni, Prestatorul se obligă să remedieze elementele care fac obiectul observațiilor Beneficiarului, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea notificării de către Beneficiar.
8.5. Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul contract.
8.6. Prestatorul se obligă să nu subcontracteze părți din contract, fără obținerea în prealabil a acordului scris din partea Beneficiarului.
8.7. Ulterior obținerii acordului din partea Beneficiarului, Prestatorul se obligă să încheie contracte cu subcontractanții desemnați, în conformitate cu oferta.
8.8. Prestatorul are obligaţia de a asigura resursele umane, materiale și orice alte asemenea, astfel încât să se asigure derularea corespunzătoare a contractului.
8.9. Prestatorul răspunde și suportă riscul și eventualele pagube produse ca urmare a activității sale, respectiv în caz de pierdere/avariere/distrugere/furt a autovehiculelor, pe durata transportului și a manevrelor de ridicare și descărcare.
8.10. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru ca activitatea de transport auto cu platforma să nu afecteze desfășurarea activității autorității contractante sau a instituției care deține locul unde sunt depozitate autoturismele.
8.11. Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât eventualele sume încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.
8.12. Prestatorul se obligă să notifice Beneficiarul cu privire la orice modificare a sediului/punctului de lucru.
8.13. Prestatorul se obligă ca, autoplatforma cu care se prestează serviciile de transport să îndeplinească următoarele cerințe tehnice minime, conform legislației în vigoare, după cum urmează:
a) să fie specializată și omologată pentru acest tip de activitate și să corespundă din punct de vedere tehnic, circulației pe drumurile publice;
b) să asigure integritatea autovehiculelor în timpul operațiunilor de manevrare și transport prin suporți/chingi/cârlige de remorcat/special adaptate pentru orice tip de autoturism;
c) autoplatforma trebuie să aibă Certificat de Inspecție Tehnică Periodică, precum și viză ITP aplicate pe talon;
d) să se încadreze în normele legale de siguranță și securitate a transporturilor rutiere;
e) să fie înscrise în circulație definitiv sau temporar;
f) să dețină polițe RCA valabile;
g) să fie dotate cu toate mijloacele/utilajele necesare realizării transportului în condiții optime.
8.14. Prestatorul se obligă să asigure personalul minim necesar, cu respectarea regimului de muncă și odihnă a conducătorilor autoplatformelor.
8.15. Prestatorul se obligă ca, conducatorii auto ai autoplatformelor să fie atestați pentru acest tip de transport. Pe tot timpul transportului se vor respecta condițiile de muncă și protecția muncii, care sunt în vigoare la nivel național.
8.16. Prestatorul este obligat să aibă licență de transport, iar copia după aceasta se fie anexată la contract.
8.17. Prestatorul are obligația ca, serviciile de transport auto cu platforma să includă manevrarea autoturismului (încărcare/descărcare de pe platformă), precum și asigurarea autoturismului pe toată durata transportului, astfel încât acesta să fie transportat în condiții optime.
8.18. Prestatorul are obligația să prezinte o poliță de asigurare prin care să fie acoperite toate riscurile de pierdere / avariere/ distrugere / furt a autoturismului transportat.
8.19. Prestatorul va deține toate resursele necesare pentru manipularea (încărcarea, descărcarea) autoturismului cu ajutorul unei macarale sau a unui alt utilaj adecvat.

9. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
9.1. Beneficiarul se obligă ca, în baza prezentului contract, să achiziționeze serviciile de transport cu platformă pentru bunurile mobile, conform specificațiilor prevăzute în Caietul de sarcini, anexă la contract, în condițiile convenite în prezentul contract.
9.2. Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului orice informaţii/documente specifice executării obligațiilor contractuale cu privire la serviciile de transport cu platformă a bunurilor mobile.
9.3. Beneficiarul poate desemna o persoană de contact.
9.4. Beneficiarul și Prestatorul vor stabili de comun acord data și ora transportului bunului mobil care face obiectul contractului.
9.5. Beneficiarul se obligă să încheie un proces verbal de recepție a bunului mobil.
9.6. Beneficiarul se obligă să notifice Prestatorul, în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea procesului verbal de recepție cu obiecțiuni, în cazul în care acesta în urma verificării formulează observații cu privire la serviciile de transport.
9.7. Beneficiarul se obligă să efectueze plata serviciilor prestate către Prestator numai după certificarea de către Beneficiar a faptului că serviciile de transport cu platforma au fost efectuate în conformitate cu cerințele prevăzute în prezentul contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea
întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, în baza facturii însoțite de procesul-verbal de recepție, fără obiecțiuni.
9.8. Beneficiarul are obligația de a efectua plata convenită în prezentul contract către prestator în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii la registratura Beneficiarului. Factura se emite de Prestator după certificarea de către Beneficiar a faptului că serviciile de transport cu platforma au fost efectuate în conformitate cu cerințele prevăzute în
caietul de sarcini, încheindu-se în acest sens un proces-verbal de recepție a bunului mobil, anexă la factura respectivă și remedierea eventualelor observații formulate de către Beneficiar.
9.9. Facturile se comunică Beneficiarului prin poșta electronica sau prin alte mijloace de comunicare.
9.10. Brestatorul solicită avans total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentând . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plăți în avans.
9.11. Dacă Beneficiarul sesizează nereguli în factură sau prezentarea unor date eronate sau incomplete, va returna factura în original. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Beneficiar a noilor facturi prezentate de către prestator, completate cu date corecte, potrivit normelor legale și contractului încheiat.

10. VERIFICAREA ȘI RECEPȚIA
10.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini.
10.2. Recepția va fi efectuată în conformitate cu specificațiile Caietului de sarcini. Operațiunea de recepție implică:
a) identificarea serviciilor prestate;
b) constatarea eventualelor neconcordanțe ale prestațiilor în raport cu caietul de sarcini;
c) verificarea integrității fizice a bunului mobil.
10.3. Recepția se va face prin încheierea și semnarea unui proces-verbal de recepție, semnat de către reprezentanții Beneficiarului, cu mențiunea “fără obiecțiuni”.

11. SANCȚIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR
11.1. În cazul în care Prestatorul nu îndeplinește obligaţiile asumate în termenul stabilit în prezentul contract, Beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, sub formă de penalităţi, o cotă procentuală de 0,02 % pe zi de întârziere din valoarea contactului, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
11.2. În cazul în care Beneficiarul nu onorează factura în termenul prevăzut la pct. 9.8 din contract, atunci acesta are obligația de a plăti, sub formă de penalități, o cotă procentuală de 0,02% pe zi de întârziere din valoarea sumei ce reprezintă plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
11.3. În cazul în care există obiecțiuni la recepție, formulate de Beneficiar, Prestatorul nu poate solicita plata decât după prestarea în mod corespunzător a serviciului, după remedierea eventualelor observații, precum și după semnarea de către reprezentanții Beneficiarului a procesului-verbal de recepție a bunului mobil, fără obiecțiuni. De asemenea, termenul obligației de plată a Beneficiarului, precum și eventualele penalități vor curge de la data semnării fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție a bunului mobil, conform cu pct. 10.3.

12. MODIFICAREA CONTRACTULUI
12.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional ce va face parte integrantă din prezentul contract, numai în măsura în care această modificare nu presupune modificări substanțiale ale elementelor/condițiilor stabilite prin prezentul contract și/sau nu vizează modificarea unor elemente care au stat la baza întocmirii Caietului de sarcini, elemente care au fost esențiale în atribuirea prezentului contract și a căror modificare este de natură să creeze premisele încălcării prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
12.2.Partea care are inițiativa modificării și/sau completării Contractului transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate. Orice modificare unilaterală este nulă.
12.3. Prevederile pct. 12.1 nu se aplică în ceea ce privește obiectul și prețul contractului.

13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
13.1. Contractul poate înceta în următoarele cazuri:
a. la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
b. prin executarea obligațiilor prevăzute în contract.
13.2. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a considera contractul rezoluționat, cu o notificare prealabilă de 10 de zile a părții în culpă, precum şi dreptul de a pretinde plata de daune-interese.
13.3. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale într-o asemenea măsură, încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
13.4. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului, fără nicio compensație, în cazul în care față de acesta din urmă s-a deschis procedura insolvenței, și-a încetat/suspendat temporar activitatea sau și-a modificat sediul/punctul de lucru, fără notificarea prealabilă a Beneficiarului.

14. FORŢA MAJORĂ
14.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
14.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
14.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
14.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia, şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
14.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximul 3 zile de la încetare.
14.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

15. CESIUNEA
15.1. Creanțele născute din prezentul contract pot face obiectul cesiunii, doar cu acordul prealabil al Beneficiarului.
15.2. Cesiunea nu afectează obligațiile născute din prezentul contract care vor rămâne în sarcina părților contractante așa cum au fost stipulate și asumate inițial.
16. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
16.1. Beneficiarul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
16.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, Beneficiarul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţa contractuală survenită, fiecare dintre părți poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.

17. COMUNICĂRI
17.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
17.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
17.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
17.4. Părțile se obligă să comunice în scris una alteia, în termen de 3 zile de data producerii, orice modificare intervenită în date de contact ale societății, schimbarea sediului social etc.

18. DISPOZIȚIILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
18.1 Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor), în scopul realizării obiectivului contractului.
18.2 Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, neprelucrare sau transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau externe.
18.3 Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

19. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
19.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

20. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

21. DISPOZIŢII FINALE
21.1 În cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-şi producă efectele, cu excepţia cazurilor în care clauza sau partea anulată va conţine o obligaţie esenţială pentru validitatea şi/sau executarea contractului.
21.2 In cazul oricărei neconcordante între Contract, Oferta si Caietul de sarcini, vor prevala prevederile Contractului. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte.
Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

BENEFICIAR:                                                                                                                                                                   PRESTATOR: